Phần mềm ASPKOM - Ứng dụng "Gọi Video An Toàn và Bảo Mật"

Posting date 21-06-2022

Dự án phần mềm ASPKOM - Ứng dụng "Gọi Video An Toàn và Bảo Mật" do Trung tâm CNTT & NN Trường Đại học Thông tin Liên lạc nghiên cứu vừa được hoàn thành, triển khai.

Ứng dụng này:

- Góp phần hỗ trợ hoạt động họp, chỉ đạo điều hành, chia sẻ dữ liệu trực tuyến của các cấp, cơ quan, đơn vị...

- Hỗ trợ việc giảng dạy học tập trực tuyến.

Video giới thiệu

Đặng Văn Giáp